หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋นผ่านแผ้ว
อักษรล้านนา
ต฿นฯผ่านฯแผ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตนผ่านแผ้ว]
ความหมาย

น.ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว มักหมายถึงพระพุทธเจ้าและอรหันตสาวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋นผ่านแผ้ว (ต฿นฯผ่านฯแผ้วฯ)