หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋นบุญ
อักษรล้านนา
ต฿นฯบุญ
เทียบอักษรไทย
[ตนบุญ]
ความหมาย

น.นักบุญ,ผู้มีบุญ - เป็นความหมายเชิงยกย่องนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เช่น ครูบาศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนาไทย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋นบุญ (ต฿นฯบุญ)