หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋น
อักษรล้านนา
ต฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตน]
ความหมาย

ส.,ล.สรรพนามและลักษณะนามใช้เรียก พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระภิกษุ สามเณร ยักษ์ เทวดา อารักษ์ กษัตริย์; เช่น ครูบาศรีวิชัยเป๋นต๋นบุญแห่งล้านนา,วัดนี้มีเณร ๕ ต๋น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋น (ต฿นฯ)