หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดแตกต๋ดแต๋น
อักษรล้านนา
ต฿ดฯแตกฯต฿ดฯแตนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตดแตกตดแตน]
ความหมาย

น.ตดเรี่ยราดชนิดอั้นไม่อยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดแตกต๋ดแต๋น (ต฿ดฯแตกฯต฿ดฯแตนฯ)