หน้าหลัก
ต๋ดแก๋มขี้
ต฿ดฯแกมฯขี้
[ตดแกมขี้]

ดู...ต๋ดแก๋ม

ต๋ดแก๋ม
ต฿ดฯแกมฯ
[ตดแกม]

น.ตดที่มีอุจจาระปนออกมาด้วย; ต๋ดแก๋มขี้, ต๋ดซอนขี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดแก๋มขี้ (ต฿ดฯแกมฯขี้)