หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดเหม็นตึ๊ง
อักษรล้านนา
ต฿ดฯเหัมฯรทึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตดเหม็นทึ้ง]
ความหมาย

ว.กลิ่นตดเหม็นกระจายไปทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดเหม็นตึ๊ง (ต฿ดฯเหัมฯรทึ้งฯ)