หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดอุ่มดัง
อักษรล้านนา
ต฿ดฯอุ่มดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตดอุ่มดัง]
ความหมาย

ก.ใช้มือกำตดไปครอบจมูกของคนอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดอุ่มดัง (ต฿ดฯอุ่มดังฯ)