หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดผ็อก
อักษรล้านนา
ต฿ดฯผัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตดผ็อก]
ความหมาย

ก.ใช้มือกำตดซัดไปใกล้ๆคนอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดผ็อก (ต฿ดฯผัอฯก)