หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดซอนขี้
อักษรล้านนา
ต฿ดฯซอฯรขี้
เทียบอักษรไทย
[ตดซอนขี้]
ความหมาย

ดู...ต๋ดแก๋ม

ออกเสียงล้านนา
ต๋ดแก๋ม
อักษรล้านนา
ต฿ดฯแกมฯ
เทียบอักษรไทย
[ตดแกม]
ความหมาย

น.ตดที่มีอุจจาระปนออกมาด้วย; ต๋ดแก๋มขี้, ต๋ดซอนขี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดซอนขี้ (ต฿ดฯซอฯรขี้)