หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ดก่อนขี้
อักษรล้านนา
ต฿ดฯก่อฯรขี้
เทียบอักษรไทย
[ตดก่อนขี้]
ความหมาย

สำ.ชอบพูดอวดตัวในเรื่องต่างๆ ให้ผู้อื่นฟังอยู่เสมอ โดยที่ตนเองยังมิได้กระทำการใดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ดก่อนขี้ (ต฿ดฯก่อฯรขี้)