หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ด
อักษรล้านนา
ต฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตด]
ความหมาย

น.ลมที่ผายออกทางทวารหนัก ก.ผายลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ด (ต฿ดฯ)