หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋งเสี้ยง
อักษรล้านนา
ต฿งฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
ตงเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งเสี้ยง (ต฿งฯส้ยฯง)