หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋งหำ
อักษรล้านนา
ต฿งฯหำ
เทียบอักษรไทย
[ตงหำ]
ความหมาย

น.บริเวณท่อปัสสาวะผ่านระหว่างขาของผู้ชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งหำ (ต฿งฯหำ)