หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋งหนั๋ก
อักษรล้านนา
ต฿งฯหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ตงหนัก]
ความหมาย

ว.มากมาย,อย่างรอบคอบ,อย่างหนักแน่น,สถานหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งหนั๋ก (ต฿งฯหันฯก)