หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋งถี่
อักษรล้านนา
ต฿งฯถี่
เทียบอักษรไทย
[ตงถี่]
ความหมาย

ว.ละเอียดรอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งถี่ (ต฿งฯถี่)