หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋งดัง
อักษรล้านนา
ต฿งฯดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตงดัง]
ความหมาย

น.สันจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งดัง (ต฿งฯดังฯ)