หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋งกาง
อักษรล้านนา
ต฿งฯคาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตงคาง]
ความหมาย

น.ขากรรไก,กระโดงคาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋งกาง (ต฿งฯคาฯงฯ)