หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กใส่
อักษรล้านนา
ต฿กฯไส่
เทียบอักษรไทย
[ตกใส่]
ความหมาย

ก๑.ร่วงจากที่สูงลงมากระทบ (ใช้กับสิ่งของ) ก๒.มอบหมายให้อย่างนายสั่งให้ลูกน้องทำงานตามที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กใส่ (ต฿กฯไส่)