หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กแต่ง
อักษรล้านนา
ต฿กฯแต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกแต่ง]
ความหมาย

ก.ตกแต่ง,ประดับประดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กแต่ง (ต฿กฯแต่งฯ)