หน้าหลัก
ต๋กแต่ง
ต฿กฯแต่งฯ
[ตกแต่ง]

ก.ตกแต่ง,ประดับประดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กแต่ง (ต฿กฯแต่งฯ)