หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กเสี้ยง
อักษรล้านนา
ต฿กฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ตกเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมดทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเสี้ยง (ต฿กฯส้ยฯง)