หน้าหลัก
ต๋กเสี้ยง
ต฿กฯส้ยฯง
[ตกเสี้ยง]

ว.ทั้งหมดทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเสี้ยง (ต฿กฯส้ยฯง)