หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กเสิ๋ก
อักษรล้านนา
ต฿กฯเสิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกเสิก]
ความหมาย

ก.ทำศึก,ทำสงคราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเสิ๋ก (ต฿กฯเสิ้กฯ)