หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กเวียก
อักษรล้านนา
ต฿กฯวยฯก
เทียบอักษรไทย
[ตกเวียก
ความหมาย

ก.มอบหมายงานให้ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเวียก (ต฿กฯวยฯก)