หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กเบี้ยเสียของ
อักษรล้านนา
ต฿กฯเบ้ยฯเสยฯขอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตกเบี้ยเสียของ]
ความหมาย

ว.ทรัพย์สินเสียหาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเบี้ยเสียของ (ต฿กฯเบ้ยฯเสยฯขอฯง)