หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กเคือ
อักษรล้านนา
ต฿กฯเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตกเครือ]
ความหมาย

ก.ออกเครือ (ใช้กับกล้วย เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กเคือ (ต฿กฯเระฯคิอฯอ)