หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กอิ๋ด
อักษรล้านนา
ต฿กฯอิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกอิด]
ความหมาย

ก.อิดหนาระอาใจ,มีปัญหามาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กอิ๋ด (ต฿กฯอิดฯ)