หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กหล้มต๋กจ๋ม
อักษรล้านนา
ต฿กฯห้฿ลฯมต฿กฯจ฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกหล้มตกจม]
ความหมาย

ก.ล่มจม,พินาศ,ฉิบหาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กหล้มต๋กจ๋ม (ต฿กฯห้฿ลฯมต฿กฯจ฿มฯ)