หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ก หม้อหน้า ฮก
อักษรล้านนา
ต฿กฯหํมฯอฯห้นฯาร฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกหม้อหน้ารก]
ความหมาย

ก.ตกนรก - ตายไปสู่นรก,ไปเกิดเป็นสัตว์นรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กหม้อหน้าฮก (ต฿กฯหํมฯอฯห้นฯาร฿กฯ)