หน้าหลัก
ต๋กหม้อหน้าฮก
ต๋กหม้อหน้าฮก
ต฿กฯหํมฯอฯห้นฯาร฿กฯ
[ตกหม้อหน้ารก]

ก.ตกนรก - ตายไปสู่นรก,ไปเกิดเป็นสัตว์นรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กหม้อหน้าฮก (ต฿กฯหํมฯอฯห้นฯาร฿กฯ)