หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กสะเกิ๋ด
อักษรล้านนา
ต฿กฯสเกิัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกสะเกิ็ด]
ความหมาย

ว.ตะลึง - อาการที่ชงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง,ตกใจทำอะไรไม่ถูก; ต๋กสะหลั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กสะเกิ๋ด (ต฿กฯสเกิัดฯ)