หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กสะหลำขำกา
อักษรล้านนา
ต฿กฯสหํลฯาขำคาฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกสลำขำคา]
ความหมาย

ก.ถลำลึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กสะหลำขำกา (ต฿กฯสหํลฯาขำคาฯ)