หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กสะหลั้ง
อักษรล้านนา
ต฿กฯสหั้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ตกสะหลั้ง]
ความหมาย

ดู...ต๋กสะเกิ๋ด

ออกเสียงล้านนา
ต๋กสะเกิ๋ด
อักษรล้านนา
ต฿กฯสเกิัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกสะเกิ็ด]
ความหมาย

ว.ตะลึง - อาการที่ชงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง เพราะคาดไม่ถึง,ตกใจทำอะไรไม่ถูก; ต๋กสะหลั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กสะหลั้ง (ต฿กฯสหั้ลฯง)