หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กวง
อักษรล้านนา
ต฿กฯว฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกวง]
ความหมาย

ก.ล้อมวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กวง (ต฿กฯว฿งฯ)