หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กลงลุ่มต๋า
อักษรล้านนา
ต฿กฯล฿งฯลุ่มตา
เทียบอักษรไทย
[ตกลงลุ่มตา]
ความหมาย

ว.เข้าตาจน - จนตรอก,หมดทางหากิน,หมดทางไป,หมดหนทางแก้ไข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กลงลุ่มต๋า (ต฿กฯล฿งฯลุ่มตา)