หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กยา
อักษรล้านนา
ต฿กฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[ตกอฺยฺา]
ความหมาย

ก.จ่ายยา,ให้ยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กยา (ต฿กฯอยฯา)