หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กปุ้น
อักษรล้านนา
ต฿กฯพุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ตกพุ่น]
ความหมาย

ก.แบ่งเป็นส่วนๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กปุ้น (ต฿กฯพุ่ร)