หน้าหลัก
ต๋กปุ้น
ต฿กฯพุ่ร
[ตกพุ่น]

ก.แบ่งเป็นส่วนๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กปุ้น (ต฿กฯพุ่ร)