หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กธรรม
อักษรล้านนา
ต฿กฯธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกธัมม์]
ความหมาย

ก.กำหนดตัวพระธรรมกถึก,มอบหมายคัมภีร์เพื่อเทศนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กทำ (ต฿กฯธัม์มฯ)