หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กต๋ายาม
อักษรล้านนา
ต฿กฯตายามฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกตายาม]
ความหมาย

ว.ได้ฤกษ์,ถึงเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต๋ายาม (ต฿กฯตายามฯ)