หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กต่าตั๋ว
อักษรล้านนา
ต฿กฯต่าต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกต่าตัว]
ความหมาย

ก.ถึงทีเรา,ถึงคราวของเรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต่าตั๋ว (ต฿กฯต่าต฿วฯ)