หน้าหลัก
ต๋กต่า
ต฿กฯต่า
[ตกต่า]

ก.ถึงที,ถึงคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต่า (ต฿กฯต่า)