หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กต่า
อักษรล้านนา
ต฿กฯต่า
เทียบอักษรไทย
[ตกต่า]
ความหมาย

ก.ถึงที,ถึงคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต่า (ต฿กฯต่า)