หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กตุ๊กข์ได้ยาก
อักษรล้านนา
ต฿กฯทุก์ขฯได้ยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกทุกข์ได้ยาก]
ความหมาย

ว.ยากจน,ลำบาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กตุ๊กได้ยาก (ต฿กฯทุก์ขฯได้ยากฯ)