หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กตาง
อักษรล้านนา
ต฿กฯทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกทาง]
ความหมาย

ว.เข้าที่เข้าทาง,อยู่ระหว่างการเดินทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กตาง (ต฿กฯทาฯงฯ)