หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กจ๋ำ
อักษรล้านนา
ต฿กฯจำ
เทียบอักษรไทย
[ตกจำ]
ความหมาย

ก.ยกยอ - ใช้ยอตกปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กจ๋ำ (ต฿กฯจำ)