หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กจอง
อักษรล้านนา
ต฿กฯชอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตกชอง]
ความหมาย

สำ.ตกเตียง- หมายถึงตกจากที่หรือสภาพอันสูง ซึ่งได้แก่การกระทำที่ละเมิดหรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น ชายหนุ่มสมสู่หญิงสาวก่อนแต่งงาน แต่มักใช้กับพระภิกษุที่ได้เสพสังวาสกับสตรี ถือว่าเป็นความผิดมหันต์ ต้องอาบัติปาราชิก ขาดความเป็นพระภิกษุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กจอง (ต฿กฯชอฯง)