หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กขัว
อักษรล้านนา
ต฿กฯข฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกขัว]
ความหมาย

ก.ตกจากสะพาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กขัว (ต฿กฯข฿วฯ)