หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กก๊ะป้า
อักษรล้านนา
ต฿กฯคพ่า
เทียบอักษรไทย
[ตกคะพ่า]
ความหมาย

ก.ตกประหม่า, ตกตะลึง; จ๋กโจ้,ต๋กข๊ะป้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กก๊ะป้า (ต฿กฯคพ่า)