หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กก้า
อักษรล้านนา
ต฿กฯก้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ตกกล้า]
ความหมาย

ก.โยนมัดข้าวกล้ากระจายไปตามกระทงนาเพื่อสะดวกแก่ผู้ปลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กก้า (ต฿กฯก้ลฯา)