หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ก
อักษรล้านนา
ต฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตก]
ความหมาย

ก.กิริยาที่ตกลงสู่ระดับต่ำ นอกจากนี้ยังใช้ในความหมายอื่นๆ อีก; หล่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ก (ต฿กฯ)