หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๊าวตังสี่
อักษรล้านนา
ท้าฯวฯทังฯสี่
เทียบอักษรไทย
[ท้าวทังสี่]
ความหมาย

น.ท้าวจตุโลกบาล ผู้รักษาทิศทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวธตรฐ,ท้าววิรุฬหก,ท้าววิรูปักข์และท้าวเวสสุวรรณ ตามตำนานทางศาสนากล่าวว่าเป็นเทพ อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าวตังสี่ (ท้าฯวฯทังฯสี่)