หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊ายลถ
อักษรล้านนา
ท้าฯยฯพ้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้ายพ้าว]
ความหมาย

น.วันอันดับที่ ๑๑ ในระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊ายป๊าว (ท้าฯยฯพ้าวฯ)