หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊าตี๋
อักษรล้านนา
ท้าฯตี
เทียบอักษรไทย
[ท้าตี]
ความหมาย

ก.ท้าชกต่อย; ต๊าตี๋ลูกกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊าตี๋ (ท้าฯตี)