หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊างไฮ่ต๊างสวน
อักษรล้านนา
ท้าฯงฯไร่ท้าฯงฯสวฯร
เทียบอักษรไทย
[ท้างไร่ท้างสวน]
ความหมาย

น.ช่องทางระบายน้ำเข้าสู่ไร่สวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊างไฮ่ต๊างสวน (ท้าฯงฯไร่ท้าฯงฯสวฯร)